06/12/2021 19:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức Trụ Nhất sư
憶住一師

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi bruce lee vào 05/05/2010 19:53

 

Nguyên tác

無事經年別遠公,
帝城鐘曉憶西峰。
爐煙消盡寒燈晦,
童子開門雪滿松。

Phiên âm

Vô sự kinh niên biệt Viễn công[1],
Đế thành chung hiểu ức tây phong.
Lô yên tiêu tận hàn đăng hối,
Đồng tử khai môn tuyết mãn tùng.

Dịch nghĩa

Đã nhiều năm vô sự từ khi xa Viễn công,
Cứ mỗi khi nghe chuông sớm ở Đế thành điểm, lại nhớ núi tây.
Lò đã hết khói, đèn lạnh tắt tối thui,
Trẻ nhỏ mở cửa thấy tuyết rơi đầy trên cây thông.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Vô sự nhiều năm, cách Viễn công
Đế thành chuông sớm, nhớ thu phong
Lửa lò tiêu hết, đèn le lói
Trẻ nhỏ lùa song, tuyết trắng tùng
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, NXB Văn Nghệ, 2009
[1] Tức Thích Tuệ Viễn (?–416), nhà sư tu ở chùa Đông Lâm trên núi Lư, trong huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây. Trong bài tác giả chỉ mượn hình ảnh Viễn công để nhớ một vị sư khác.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Ức Trụ Nhất sư