30/05/2024 07:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân tình
春晴

Tác giả: Vương Giá - 王駕

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2006 10:08

 

Nguyên tác

雨前初見花間蕊,
雨後兼無葉裏花。
蛺蝶飛來過牆去,
卻疑春色在鄰家。

Phiên âm

Vũ tiền sơ kiến hoa gian nhị,
Vũ hậu kiêm vô diệp lý hoa.
Giáp điệp phi lai quá tường khứ,
Khước nghi xuân sắc tại lân gia.

Dịch nghĩa

Sắp mưa, thấy hoa phô nhị,
Mưa tạnh, ẩn trong lá không còn bông hoa nào.
Bươm bướm tới tấp bay qua tường,
Tưởng như mùa xuân còn ở bên hàng xóm.

Bản dịch của Vũ Tích Cống

Chửa mưa, thấy nhị mới ra,
Mưa rồi, dưới lá còn hoa đâu nào?
Qua tường ong bướm rủ nhau,
Tưởng rằng xuân sắc ở đâu láng giềng.
Sách Thiên gia thi chép bài thơ Tình cảnh 晴景 đề của Vương An Thạch đời Tống, chỉ khác bài này một số chữ:
Vũ lai vị kiến hoa gian nhị,
Vũ hậu toàn vô diệp để hoa.
Phong điệp phân phân quá tường khứ,
Khước nghi xuân sắc tại lân gia.

雨來未見花間蕊,
雨後全無葉底花。
蜂蝶紛紛過牆去,
却疑春色在鄰家。

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Giá » Xuân tình