24/03/2023 16:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thành nam viên cư
城南園居

Tác giả: Nguyễn Như Đổ - 阮如堵

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 27/10/2009 04:43

 

Nguyên tác

城南卜築幾經春,
藥圃蔬畦取次新。
小徑不嫌通紫陌,
短籬卻喜隔紅塵。
池塘雨過蛙聲鬧,
庭院隂濃鳥語頻。
花竹可供幽淡興,
朝回日日樂忘貧。

Phiên âm

Thành nam bốc trúc kỷ kinh xuân
Dược phố sơ huề thủ thứ tân
Tiểu kính bất hiềm thông tử mạch
Đoản ly khước hỉ cách hồng trần
Trì đường vũ quá oa thanh náo
Đình viện âm nùng điểu ngữ tần
Hoa trúc khả cung u đạm hứng
Triều hồi nhật nhật lạc vong bần

Dịch nghĩa

Dựng nhà ở phía nam thành trải mấy mùa xuân
Vườn thuốc đất rau lần lượt mở mang mới
Lối hẻm không ngại liền với đường tía
Giậu thấp nhưng mừng xa cách bụi hồng
Ao hồ mưa tạnh, ếch kêu vang tai
Sân nhà bóng mát, chim hót luôn tiếng
Hoa trúc sẵn đủ hứng thú thanh đạm
Mỗi buổi ở triều về vui vẻ quên cảnh bần hàn

Bản dịch của Lê Thước

Nhà dựng nam thành trải mấy xuân
Đám rau vườn thuốc mở mang dần
Chẳng e lối hẻm liền đường tía
Lại được rào thưa cách bụi trần
Mưa tạnh ếch kêu hồ rộn tiếng
Cây râm chim hót bóng đầy sân
Trúc hoa sẵn đủ mùi thanh đạm
Ngày tháng yên vui hưởng thú bần
Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển (Tồn Am Bùi Huy Bích), NXB văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Như Đổ » Thành nam viên cư