19/06/2021 00:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc Cao Thắng
哭高勝

Tác giả: Phan Đình Phùng - 潘廷逢

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/09/2020 17:18

 

Nguyên tác

有志弗成英雄已矣;
未捷先死天意謂何。

功求必成擊楫誓言清國賊;
事難預料據鞍今已少斯人。

Phiên âm

Hữu chí phất thành, anh hùng dĩ hĩ;
Vị tiệp tiên tử, thiên ý vị hà?

Công cầu tất thành, kích tiếp[1] thệ ngôn thanh quốc tặc;
Sự nan dự liệu, cứ yên[2] kim dĩ thiểu tư nhân.

Bản dịch của (Không rõ)

Có chí không thành, anh hùng đã khuất;
Chưa thắng đã chết, ý trời ra sao?

Công muốn lập nên, gõ mái nặng thề trừ giặc nước;
Việc khôn tính trước, lên yên nay thấy vắng người này.
Nguồn: Đinh Xuân Lâm, Chương Thâu, Phan Đình Phùng - Cuộc đời và sự nghiệp, NXB Nghệ An, 2007
Nguồn: Đinh Xuân Lâm, Chương Thâu, Phan Đình Phùng - Cuộc đời và sự nghiệp, NXB Nghệ An, 2007
[1] Tổ Địch đời Tấn khi kéo quân qua sông đi đánh bọn giặc xâm lăng phương bắc, ra giữa dòng, ông gõ mái chèo thề rằng: “Không quét hết giặc, thề không trở về qua sông này”.
[2] Mã Viện đời Hán đã 62 tuổi xin đi đánh giặc, Quang Vũ ngại tuổi già không muốn cho đi. Mã Viện nói: “Tôi còn đủ sức mặc áo giáp và cưỡi ngựa”. Nói rồi nhảy lên ngựa, ngồi vững trên yên. Quang Vũ khen ngợi thuận cho đi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Đình Phùng » Khốc Cao Thắng