13/08/2020 06:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tầm hữu vị ngộ
尋友未遇

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 09/01/2008 19:01

 

Nguyên tác

百里尋君未遇君,
馬蹄踏碎領頭雲。
歸來偶過山梅樹,
每朵黃花一點春。

Phiên âm

Bách lý[1] tầm quân vị ngộ quân,
Mã đề đạp toái lĩnh đầu vân.
Quy lai ngẫu quá sơn mai thụ,
Mỗi đoá hoàng hoa nhất điểm xuân.

Dịch nghĩa

Trăm dặm tìm anh mà chẳng gặp anh,
Vó ngựa dẫm vỡ những áng mây trên đầu núi.
Trở về, tình cờ qua một cây mai rừng,
Mỗi đoá hoa vàng là một điểm xuân.

Bản dịch của (Không rõ)

Nghìn dặm tìm anh chẳng gặp anh,
Đường về vó ngựa dẫm mây xanh.
Qua đèo chợt gặp mai đầu suối,
Đoá đoá vàng tươi xuân thắm cành.
Nguồn:
1. Hồ Chí Minh: Tuyển tập văn học, NXB Văn học, Hà Nội, 1995
2. Hồ Chí Minh toàn tập (tập 7), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000
[1] Nguyên chú: "Thực lục thập công lý" (Thực ra là sáu mươi kilômet).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Tầm hữu vị ngộ