27/07/2021 16:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu Phan Đình Phùng
弔潘廷逢

Tác giả: Phan Trọng Mưu - 潘仲謀

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/09/2020 17:37

 

Nguyên tác

對策大廷君奪甲,
勤王殺賊君為魁。
忠貞不愧名家子,
值節猶傳舊諫臺。
一片肝腸爭烈日,
十年心事散寒灰。
嗚呼正氣歸河嶽,
哭向珠峰酹一杯。

Phiên âm

Đối sách đại đình quân đoạt giáp,
Cần Vương sát tặc quân vi khôi.
Trung trinh bất quý danh gia tử,
Trực tiết do truyền cựu gián đài.
Nhất phiến can tràng tranh liệt nhật,
Thập niên tâm sự tán hàn hôi[1].
Ô hô! Chính khí quy hà nhạc,
Khốc hướng Châu Phong[2] lỗi nhất bôi.

Dịch nghĩa

Thi văn ở sân vua, ông giật giải nhất,
Cần vương giết giặc ông đứng đầu.
Trung trinh không thẹn là con nhà danh giá.
Tiết cứng còn truyền tiếng quan Ngự sử cũ.
Một mảnh can tràng đua sáng chói với mặt trời,
Mười năm tâm sự tan theo tro lạnh.
Than ôi! Chính khí trở về với sông núi,
Khóc hướng về ngọn Châu Phong rót viếng một chén rượu.

Bản dịch của (Không rõ)

Thi đình ông đỗ trạng nguyên,
Cần vương giết giặc ông trên mọi người.
Trung trinh xứng đang con nòi,
Triều đình nổi tiếng gián đài thẳng ngay.
Can tràng sáng chói mặt trời,
Mười năm tâm sự gửi nơi tro tàn.
Khí thiêng trở lại hà san,
Khóc dâng chén rượu viếng hồn Châu Phong.
Nguồn:
1. Đinh Xuân Lâm, Chương Thâu, Phan Đình Phùng - Cuộc đời và sự nghiệp, NXB Nghệ An, 2007
2. Tổng tập văn học Việt Nam (tập 17), NXB Khoa học Xã hội, 2000, tr. 558
Nguồn:
1. Đinh Xuân Lâm, Chương Thâu, Phan Đình Phùng - Cuộc đời và sự nghiệp, NXB Nghệ An, 2007
2. Tổng tập văn học Việt Nam (tập 17), NXB Khoa học Xã hội, 2000, tr. 558
[1] Đây ý nói đến việc tên Nguyễn Thân đem thi hài Phan Đình Phùng đốt ra than, tán nhỏ, nhồi vào nòng súng bắn xuống sông.
[2] Theo Bài ngoại liệt truyện.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Trọng Mưu » Điếu Phan Đình Phùng