28/05/2022 21:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Lý Bạch Lang Quan hồ
題李白郎官湖

Tác giả: Phạm Phanh - 范梈

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/01/2018 14:15

 

Nguyên tác

當時郎官奉使出鹹京,
仙人千里來相迎。
畫船吹笛弄綠水,
何意芳洲遺舊名。
唐祠蕪沒知何代,
惟有東流水長在。
黎侯獨起梁棟材,
彷彿雲中昔軒蓋。
南飛越鳥北飛鴻,
今古悠悠去住衕。
富貴何如一杯酒,
愁來無地酹西風。
大別山高幾千尺,
隔城正與祠相值。
青猿夜抱月光啼,
掛在東湖之石壁。
黎侯本在斗南家,
枕戈猶自憶煙霞。
祇擬將身報天子,
不負胸中書五車。
昨者相逢玉闕下,
別來幾日秋瀟灑。
黃葉當頭亂打人,
門前繫著青驄馬。
君今歸去釣晴湖,
我亦明年辭帝都。
若過湖邊定相見,
為問仙人安穩無。

Phiên âm

Đương thời Lang Quan phụng sứ xuất Hàm kinh,
Tiên nhân thiên lý lai tương nghênh.
Hoạ thuyền xuy địch lộng Lục Thuỷ,
Hà ý phương châu di cựu danh.
Đường từ vu một tri hà đại,
Duy hữu đông lưu thuỷ trường tại.
Lê hầu[1] độc khởi lương đống tài,
Phảng phất vân trung tích hiên cái.
Nam phi Việt điểu, bắc phi hồng,
Kim cổ du du khứ trú đồng.
Phú quý hà như nhất bôi tửu,
Sầu lai vô địa lỗi tây phong.
Đại Biệt sơn cao kỷ thiên xích,
Cách thành chánh dữ từ tương trị.
Thanh viên dạ bão nguyệt quang đề,
Quải tại đông hồ chi thạch bích.
Lê hầu bổn tại đẩu Nam gia,
Chẩm qua do tự ức yên hà.
Kỳ nghĩ tương thân báo thiên tử,
Bất phụ hung trung thư ngũ xa.
Tạc giả tương phùng ngọc khuyết hạ,
Biệt lai kỷ nhật thu tiêu sái.
Hoàng diệp đương đầu loạn đả nhân,
Môn tiền hệ trứ thanh thông mã.
Quân kim quy khứ điếu tình hồ,
Ngã diệc minh niên từ đế đô.
Nhược quá hồ biên định tương kiến,
Vi vấn tiên nhân[2] an ổn vô.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thời ấy: Lang Quan lệnh xuất Hàm Dương,
Người tiên ngàn dặm xuôi đường, đón nghênh.
Sáo vang Lục Thuỷ trên thuyền,
Bãi thơm còn giữ được tên cũ nầy.
Miếu đường chìm lấp cỏ cây,
Chỉ dòng sông chảy miệt mài về đông.
Lê hầu trụ cột tài thông,
Mui xe mây phủ trong không mơ màng.
Hồng bay bắc Việt điểu nam,
Cổ kim đi, ở hoàn toàn giống nhau.
Giàu sang một chén rượu cay,
Buồn không mảnh đất gió tây rưới vào.
Núi Đại Biệt ngàn xích cao,
Thành ngoài chân núi lẻ loi miếu thờ.
Vượn xanh đêm khóc trăng mờ,
Treo thân đá biếc bên bờ hồ đông.
Lê hầu vốn dĩ dân Nam,
Gối đao mà vẫn hay tầm ẩn cư.
Chỉ mong báo đáp vua từ,
Xứng công kinh sử năm xe sách vàng.
Hôm xưa cửa khuyết tương phùng,
Xa nhau phiêu dật trọn cùng ngày thu.
Lá vàng xoay tít mịt mù,
Thanh thông ngựa quý buộc lơi trước nhà.
Anh về hồ tạnh câu chà,
Riêng tôi năm tới biệt nhà đế đô.
Bên hồ gặp gỡ ước ao,
Mong tiên nhân được dồi dào bình an.
Lang Quan hồ là tên cũ là Nam hồ tại Hán Dương, Hồ Bắc. Thời Lý Bạch đày đi Dạ Lang, có gặp những người bạn cũ là Thượng thư lang (quan lang) Trương Vị 張謂, Miện Châu mục Đỗ công, Hán Dương tể Vương công cùng uống rượu bên hồ. Trương Vị nhờ Lý Bạch đặt tên cho hồ, Lý bèn đỗ rượu xuống mặt nước rồi đặt tên là Lang Quan hồ, đúng với chức quan của Trương Vị. Từ đó về sau người ta gọi tên hồ là hồ Lang Quan.

[1] Tức Lê Tắc 黎崱, người viết An Nam chí lược, chạy theo chủ qua Tàu, được an trí gần hồ Lang Quan.
[2] Chỉ Lý Bạch.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Phanh » Đề Lý Bạch Lang Quan hồ