10/08/2022 12:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh bình điệu kỳ 3
清平調其三

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 16:04

 

Nguyên tác

名花傾國兩相歡,
長得君王帶笑看。
解釋春風無限恨,
沉香亭北倚闌幹。

Phiên âm

Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan,
Trường đắc quân vương đới tiếu khan.
Giải thích xuân phong vô hạn hận,
Trầm Hương đình bắc ỷ lan can.

Dịch nghĩa

Danh hoa và khuynh quốc hai bên cùng tươi cười với nhau
Làm cho quân vương đứng nhìn mỉm cười
Bao nhiêu sầu hận trong gió xuân đều tan biến
(Khi thấy nàng) dựa lan can đứng ở mé bắc đình Trầm Hương

Bản dịch của Trần Trọng San

Hoa trời, sắc nước thảy đều vui,
Luôn được vua trông với nụ cười.
Mối hận gió xuân bay thoảng hết,
Bên đình, thơ thẩn tựa hiên chơi.
(Năm 743)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Thanh bình điệu kỳ 3