07/12/2021 07:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khánh Nguyễn Vận Đồng sinh nhật kỳ 4
慶阮運同生日其四

Tác giả: Phạm Nhữ Dực - 范汝翊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2008 03:17

 

Nguyên tác

射策春圍憶共參,
饒君疊中占魁三。
榜題字濕香浮墨,
袍賜恩濃色泌藍。
為政即今推實學,
感人不在尚虛談。
區區州縣徒勞耳,
期展經綸我輩堪。

Phiên âm

Xạ sách xuân vi ức cộng tham,
Nhiêu quân điệp trúng chiếm khôi tam.
Bảng đề tự thấp hương phù mặc,
Bào tứ ân nùng sắc bí lam.
Vi chính tức kim suy thực học,
Cảm nhân bất tại thượng hư đàm.
Khu khu châu huyện đồ lao nhĩ,
Kỳ triển kinh luân ngã bối kham.

Dịch nghĩa

Nhớ cùng dự làm văn bài ở trường thi mùa xuân,
Riêng ông trúng luôn ba kỳ đỗ đầu.
Chữ đề trên bảng còn ướt, mùi mực thơm xông,
Áo bào thấm đượm ơn vua, màu lam nổi bật.
Làm chính sự giờ đây phải chọn người thực học,
Cảm hoá được người ta đâu phải ở chỗ bàn suông.
Khư khư làm việc ở châu huyện chỉ tổ nhọc mà thôi,
Mong sao rộng mở kinh luân để bọn ta cáng đáng.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhớ làm văn ở trường thi xuân,
Luôn trúng ba kỳ ông đỗ đầu.
Trên bảng chữ đề còn ướt mực,
Áo bào thấm đượm ơn vua màu.
Giờ đây chính sự chọn người giỏi,
Cảm hoá được người đâu phải mau.
Châu huyện việc làm chỉ tổ nhọc
Kinh luân cáng đáng mở mong sao.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhữ Dực » Khánh Nguyễn Vận Đồng sinh nhật kỳ 4