26/01/2022 05:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nhật kỳ 5
九日其五

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/05/2015 10:43

 

Nguyên tác

為客裁烏帽,
從兒具綠尊。
佳辰對群盜,
愁絕更誰論。

Phiên âm

Vi khách tài ô mạo,
Tòng nhi cụ lục tôn.
Giai thần đối quần đạo,
Sầu tuyệt cánh thuỳ luân.

Dịch nghĩa

Làm khách đội cái khăn đen,
Theo con sẵn chén rượu.
Sáng ra đã nghe tin giặc giã,
Buồn vô cùng biết ngỏ cùng ai.

Bản dịch của Phạm Doanh

Làm kẻ đội khăn đen,
Chén rượu sẵn theo con.
Mới sáng đã lại giặc,
Cùng ai chia nỗi buồn.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Cửu nhật kỳ 5