17/07/2024 20:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

8

Tác giả: Xuân Sách - Ngô Xuân Sách

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi @Lá@ vào 25/10/2008 02:16

 

Hai đợt sóng dâng một khối hồng
Không làm trôi được chút phấn thông
Chao ôi ngói mới nhà không mới
Riêng còn không có, có gì chung
Những tác phẩm Phấn thông vàng, Ngói mới, Một khối hồng, Riêng chung của nhà thơ Xuân Diệu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Sách » 8