17/01/2021 08:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Vương giới phủ chi Tỳ Lăng
送王介甫知毗陵

Tác giả: Mai Nghiêu Thần - 梅堯臣

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 03/06/2009 19:34

 

Nguyên tác

吳牛常畏熱,
吳田常畏枯。
有樹不蔭犢,
有水不滋芻。
孰知事春農,
但知急秋租。
太守追縣官,
堂上怒奮鬚。
縣官促里長,
堂下鞭撲俱。
不體天子仁,
不恤黔首逋。
借問彼為政,
一一何所殊。
今君請郡去,
預喜民將蘇。
每觀二千石,
結束辭國都。
絲韉加錦緣,
銀勒以金塗。
兵吏擁後隊,
劍撾盛前驅。
君又不若此,
革轡陪泥烏。
款行問風俗,
低意騎更駑。
下情靡不達,
略細舉其麤。
曾肯為眾異,
亦罔為世趨。
學詩聞已熟,
愛棠理豈無。

Phiên âm

Ngô ngưu thường uý nhiệt,
Ngô điền thường uý khô.
Hữu thụ bất ấm độc,
Hữu thuỷ bất tư sô.
Thục tri sự xuân nông,
Đãn tri cấp thu tô.
Thái thú truy huyện quan,
Đường thượng nộ phấn tu.
Huyện quan xúc lý trưởng,
Đường hạ tiên phác câu.
Bất thể thiên tử nhân,
Bất tuất kiềm thủ bô.
Tá vấn bỉ vi chính,
Nhất nhất hà sở thù.
Kim quân thỉnh quận khứ,
Dự hỉ dân tương tô.
Mỗi quan nhị thiên thạch,
Kết thúc từ quốc đô.
Ty tiên gia cẩm duyên,
Ngân lặc dĩ kim đồ.
Binh lại ủng hậu đội,
Kiếm qua thịnh tiền khu.
Quân hựu bất nhược thử,
Cách bí bồi nê ô.
Khoản hành vấn phong tục,
Đê ý kỵ cánh nô.
Hạ tình mỹ bất đạt,
Lược tế cử kỳ thô.
Tằng khẳng vị chúng dị,
Diệc võng vị thế xu.
Học thi văn dĩ thục,
Ái đường lý khởi vô.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Trời Ngô nóng làm trâu mất vía
Đất Ngô khô ruộng nẻ quanh năm
Bóng cây chẳng rợp nghé nằm
Nước dù có, chẳng thấm mầm ngô khoai
Xuân cày cấy nào ai hỏi tới
Thu chưa về đã vội thúc tô
Quan tỉnh cứ quan huyện gò
Râu dê vểnh ngược quát to công đường
Quan huyện lại ghè phường lý mốc
Trước sân nào vồ nọc roi mây
Vua hiền nào đã ai hay
Dân đen xiêu bạt, ai rày ngó coi?
Hỡi các ngài trên ngôi ngự trị
Thảy ai ai đều thế khác chi
Nay ông xuống quận ra đi
Mừng thầm đời sống dân kia lại hồi
Ngẫm các vị lương hai ngàn thạch
Khi xiểng hòm rời tếch kinh đô
Nào là yên gấm viền tơ
Nào nhàm ngựa bạc lại tô điểm vàng
Nào gươm hèo dẹp đường dàn trước
Nào lính hầu lũ lượt theo sau
Với ông nào có gì đâu
Cương da cùng tấm vải nâu che bùn
Đi bước một hỏi han phong tục
Con ngựa tồi lọc cọc cũng xong
Tình dân tơ tóc thấu cùng
Chỉ trông việc lớn, nhỏ không chấp gì
Chẳng như ai lập kỳ tác quái
Chẳng a dua thế thái nhân tình
Kinh Thi nghe nhớ rành rành
"Cam đường" dân mến bởi mình mến dân
Vương giới phủ tức Vương An Thạch.
Nguồn: Thơ Tống, Trương Chính giới thiệu, Nam Trân duyệt thơ, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mai Nghiêu Thần » Tống Vương giới phủ chi Tỳ Lăng