25/10/2021 01:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trừ tịch Nguyễn Thanh Trai kiến ký

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 17/10/2011 23:12

 

Phiên âm

Tệ bào ngỗ khách đáo thôn hi
Trịnh trọng phiền quân nãi nhĩ tư
Tài sĩ bần cư duy ngã chuyết
Hoác công bồi đốc phỉ vu trì
Vị ngôn Quý Tử[1] đa kim nhật
Phả tự Vương Tôn[2] nhất phạn thì
Tự cổ cùng thông do tuế tiết
Phong trần nhân phẩm quý tương tri

Dịch nghĩa

Tấm áo dài rách làm khách khó chịu nên ít đến
Phiền ông đã trân trọng nhớ đến tôi
Người sĩ phu có tài mà sống cảnh nghèo, chỉ có tôi là vụng
Ông trời bồi đắp cho tôi, chẳng phải chậm
Chưa nói cái ngày Quý Tử có nhiều vàng
Chỉ nói lúc Hàn Tín xin được bát cơm
Từ xưa lẽ cùng thông vẫn như thời tiết hàng năm
Phẩm giá con người trong gió bụi, quý ở chỗ hiểu nhau

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Áo dài rách mướp khách chơi thưa
Ơn nghĩa phiền ông gửi áo cho
Kẻ sĩ vụng về duy có lão
Ông trời phù hộ lúc trai tơ
Nói gì Quý Tử nhiều châu báu
Nhắc nhở Vương Tôn lúc muối dưa
Được mất xưa nay thường đắp đổi
Đời người quý kẻ mặn tình xưa
Bài thơ trên được rút từ tập Tặng thi tinh cảnh vật vịnh.

Nguồn: Trần Lê Sáng, Phùng Khắc Khoan, cuộc đời và thơ văn, NXB Hà Nội, 1985
[1] Thời Chiến quốc, cho Tô Tần áo bào.
[2] Tức Hàn Tín, thời Hán, Hàn Tín lúc hàn vi phải đi xin cơm ăn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Trừ tịch Nguyễn Thanh Trai kiến ký