06/07/2022 10:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liễu (Vị hữu kiều biên phất diện hương)
柳(為有橋邊拂面香)

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 10/01/2011 01:13

 

Nguyên tác

為有橋邊拂面香,
何曾自敢佔流光。
後庭玉樹承恩澤,
不信年華有斷腸。

Phiên âm

Vị hữu kiều biên phất diện hương,
Hà tằng tự cảm chiếm lưu quang.
Hậu đình ngọc thụ thừa ân trạch,
Bất tín niên hoa hữu đoạn trường.

Dịch nghĩa

Vì ở bên cầu nên hương hoa phất mặt người,
Đâu từng dám một mình chiếm bóng xuân quang.
Cội ngọc ở hậu đình thấm nhuần ơn trạch,
Chẳng tin thuở hoa niên có lúc đau buồn.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Bởi ở bên cầu nên ngát hương,
Xuân quang đâu dám chiếm riêng đường.
Hậu đình ngọc thụ nhuần ơn trạch,
Chẳng biết niên hoa luống đoạn trường.
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Liễu (Vị hữu kiều biên phất diện hương)