01/10/2022 09:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thằng đánh giậm

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 07/05/2014 08:29

 

Rạng ngày cơm nước cất quân mau
Khí nghệ tuỳ thân đủ trước sau
Cán lọng giữa trời người đứng đó
Vòng cung đạp đất thấy ai đâu
Những phường trê chuối đều sây vẩy
Mấy lũ đòng đong cũng dập đầu
Dẹp nước yên rồi về kẻ chợ
Bấy giờ các chị mới tranh nhau
Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Thằng đánh giậm