16/10/2021 19:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi kỳ 1
楊柳枝其一

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 31/05/2021 19:12

 

Nguyên tác

花房與蜜脾,
蜂雄蛺蝶雌。
同時不同類,
那復更相思。

Phiên âm

Hoa phòng dữ mật tì,
Phong hùng giáp điệp thư.
Đồng thì bất đồng loại,
Na phục canh tương tư.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Khóm hoa có mật ngọt
Ong đực với bướm cái
Cùng lúc chẳng cùng loài
Sao lại tương tư vậy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Dương liễu chi kỳ 1