02/12/2020 03:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuần phủ Thái Bình

Tác giả: Nguyễn Thiện Kế

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/08/2014 21:27

 

Đã mấy năm nay tỉnh Thái Bình
Vì toà liêm phóng há vì anh
Chỉ hươu thù ứng đường giao thiệp
Có cóc công phu việc học hành
Buổi tối trống hầu câu diễn thuyết
Đêm đêm đàn phiện chuyện văn minh
Quan tây ai chẳng kinh sừ Đạc
Khôn đến như anh mới lọt vành.
Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thiện Kế » Tuần phủ Thái Bình