10/12/2022 02:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xá đệ Quan phó Lam Điền thủ thê tử đáo Giang Lăng, hỉ ký kỳ 1
舍弟觀赴藍田取妻子到江陵,喜寄其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/05/2015 11:02

 

Nguyên tác

汝迎妻子達荊州,
消息真傳解我憂。
鴻雁影來連峽內,
鶺鴒飛急到沙頭。
嶢關險路今虛遠,
禹鑿寒江正穩流。
朱紱即當隨彩鷁,
青春不假報黃牛。

Phiên âm

Nhữ nghinh thê tử đạt Kinh Châu,
Tiêu tức chân truyền giải ngã ưu.
Hồng nhạn[1] ảnh lai liên giáp nội,
Tích linh phi cấp đáo sa đầu.
Nghiêu quan hiểm lộ kim hư viễn,
Vũ tạc hàn giang chính ổn lưu.
Chu phát tức đương tuỳ thái nghích[2],
Thanh xuân bất giả báo Hoàng Ngưu.

Dịch nghĩa

Em đón vợ con đến Kinh Châu,
Tin tức truyền đúng làm anh hết lo.
Bóng hồng, nhạn đến liền nhau trong vùng kẽm,
Chim tu hú bay vội tới nơi đầu sông.
Núi cao đường khó nay cách xa rồi,
Vua Vũ vạch sông lạnh chảy thẳng dòng.
Dây thao đỏ có ngay sau chim nghích sặc sỡ,
Xuân xanh không cần báo cho núi Hoàng Ngưu.

Bản dịch của Phạm Doanh

Em đón vợ con tới châu Kinh,
Tin đưa như thế thoả lòng anh.
Theo về trong kẽm thoáng hồng nhạn,
Vội tới đầu sông bay tích linh.
Nghiêu đóng đường hiểm giờ xa tít,
Vũ khới nước sông nay chảy thành.
Tua đỏ bám sau cột buồm quạ,
Hoàng ngưu chẳng đợi báo tin xanh.
(Năm 767)

[1] Chỉ thư từ tin tức.
[2] Chỉ thuyền khách.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Xá đệ Quan phó Lam Điền thủ thê tử đáo Giang Lăng, hỉ ký kỳ 1