28/09/2022 05:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phát Đàm Châu
發潭州

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 25/10/2008 05:23

 

Nguyên tác

夜醉長沙酒,
曉行湘水春。
岸花飛送客,
檣燕語留人。
賈傅才未有,
褚公書絕倫。
名高前後事,
回首一傷神。

Phiên âm

Dạ tuý Trường Sa[1] tửu,
Hiểu hành Tương[2] thuỷ xuân.
Ngạn hoa phi tống khách,
Tường yến ngữ lưu nhân.
Giả Phó[3] tài vị hữu,
Trử Công[4] thư tuyệt luân.
Danh cao tiền hậu sự,
Hồi thủ nhất thương thần.

Dịch nghĩa

Đêm uống say ở Trường Sa,
Sáng đi trên sông Tương trong tiết xuân.
Hoa bên bờ bay theo tiễn khách,
Chim én hót trên cột buồm như muốn giữ khách ở lại.
Tài ta chưa bằng Giả Phó,
Trử Công viết chữ không ai bằng.
Hai người trước sau đều có danh tiếng,
Nhìn lại mà tự thương cho mình chẳng bằng ai.

Bản dịch của Nhượng Tống

Trường Sa đêm thử sức men!
Tiêu Tương sớm thả con thuyền sông xuân!
Én buồm mời khách ân cần!
Hoa bờ phất phới đưa chân mọi người!
Chử Công chữ tốt tuyệt vời
Văn chương Giả Nghị mình tài thấm đâu!
Đỉnh cao kẻ trước người sau
Ngoảnh đầu nhìn lại, cúi đầu bâng khuâng!
Nguyên chú: "Thì tự Đàm chi Hành" 時自潭之衡 (Lúc đó từ Đàm Châu đi Hành Châu).

Bài này làm năm 769 khi Đỗ Phủ và gia quyến ngụ trên một chiếc thuyền, dự định xuất phát từ Đàm Châu về quê ở Lạc Dương. Đàm Châu nay là tên một xã thuộc huyện Trường Sa.

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Nay là thủ phủ của tỉnh Hồ Nam.
[2] Sông phát nguyên từ núi Dương Hải, huyện Hưng An, tỉnh Quảng Tây, chảy hướng đông bắc, qua tỉnh Hồ Nam rồi vào hồ Động Đình.
[3] Tức Giả Nghị, người đời Hán, tuổi trẻ tài cao, giữ chức Thái trung đại phu trong triều, bị bọn quyền thần đố kỵ, đày ông ra Trường Sa. Ông chết tại đây khi mới 33 tuổi.
[4] Tức Trử Toại Lương, giữ chức Tả bộc sạ đời Đường Cao Tông và có tài viết thư pháp vô song. Vì không tán thành việc Võ Tắc Thiên được phong hoàng hậu, ông bị giáng làm đô đốc Trường Sa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phát Đàm Châu