02/07/2022 01:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiến Doãn Công Lượng tân thi ngẫu tặng tuyệt cú
見尹公亮新詩偶贈絕句

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/10/2013 20:12

 

Nguyên tác

袖裏新詩十首餘,
吟看句句是瓊琚。
如何持此將干謁,
不及公卿一紙書。

Phiên âm

Tụ lý tân thi thập thủ dư,
Ngâm khan cú cú thị quỳnh cư.
Như hà trì thử tương can yết,
Bất cập công khanh nhất chỉ thư.

Dịch nghĩa

Trong tay áo có hơn chục bài thơ mới làm,
Ngâm thử và xem kỹ lại từng câu, thấy đều hay và quý như ngọc quỳnh, cư.
Vậy mà tại sao, đem trình các quan lớn đọc,
Chẳng được ai cho một chữ khen chê!

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tay áo mang hơn chục áng thơ
Vừa làm, trân quý tựa quỳnh, cư
Đem trình chư vị mời ngài đọc
Chẳng được một ai cho lá thư
Doãn Công Lượng, là bạn thơ của tác giả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Kiến Doãn Công Lượng tân thi ngẫu tặng tuyệt cú