18/08/2022 20:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lục lộ thi
陸路詩

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi Mặc Am vào 26/02/2019 13:07

 

Nguyên tác

弧矢蓬門肇四方,
人生難脫利名韁。
英雄炙手棋贏著,
富貴回頭戲散場。
宿水餐風疲歲月,
爭長競短苦心腸。
郵亭野店君知道,
慢慢行來不用忙。

Phiên âm

Hồ thỉ bồng môn triệu tứ phương,
Nhân sinh nan thoát lợi danh cương.
Anh hùng cứu thủ kỳ doanh trước,
Phú quý hồi đầu hý tản trường.
Túc thuỷ xan phong bì tuế nguyệt,
Tranh trường cạnh đoản khổ tâm trường.
Bưu đình dã điếm quân tri đạo,
Mạn mạn hành lai bất dụng mang.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Cung nỏ cơ hàn dựng bốn phương
Con người khó thoát lợi danh cương
Anh hùng xuống nước tranh hơn thắng
Phú quý xem như cuộc hý trường
Thiệt hơn suy tính tâm lao khổ
Ăn gió phơi mưa lắm bi thương
Bưu đình dã điếm tinh thông hết
Lộ trình thong thả chẳng sai đường
Nguồn: Lịch sử Trung Hoa: Giao lưu và giao thông, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Lục lộ thi