22/05/2022 08:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc Lâm tự biệt hữu nhân
竹林寺別友人

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 10:10

 

Nguyên tác

騷人吟罷起鄉愁,
暗覺年華似水流。
花滿謝城傷共別,
蟬鳴蕭寺喜同遊。
前山月落杉松晚,
深夜風清枕簟秋。
明日分襟又何處,
江南江北路悠悠。

Phiên âm

Tao nhân ngâm bãi khởi hương sầu,
Ám giác niên hoa tự thuỷ lưu.
Hoa mãn Tạ thành[1] thương cộng biệt,
Thiền minh Tiêu tự[2] hỉ đồng du.
Tiền sơn nguyệt lạc sam tùng vãn,
Thâm dạ phong thanh chẩm điệm thu.
Minh nhật phân khâm hựu hà xử,
Giang Nam Giang Bắc lộ du du.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tao nhân ngâm hết, nhớ quê
Tuổi hoa niên đã theo bè nước trôi
Hoa đầy thành Tạ, chia phôi
Chùa Tiêu giữa tiếng ve sầu, rong chơi
Tùng già núi trước trăng rơi
Chỗ nằm thu thổi gió trời đêm khuya
Mai này chốn ấy xa lìa
Giang Nam Giang Bắc đường chia bao tình
[1] Tức Tuyên thành 宣城, nơi Tạ Diễu làm quan, nay ở phía bắc phủ Ninh Quốc, tỉnh An Huy.
[2] Tức Tiêu gia tự, do Tiêu Diễn 萧衍 (tức Lương Vũ Đế) lập ra, nay ở huyện Hoắc Khâu 霍邱, tỉnh An Huy 安徽.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Trúc Lâm tự biệt hữu nhân