27/11/2020 21:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh sơn vân nhất ổ đồ
青山雲一塢圖

Tác giả: Cống Tính Chi - 貢性之

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/11/2018 14:52

 

Nguyên tác

青山青,青欲斷,
青山斷處雲如幔。
人家深住塢東頭,
剛被雲遮一多半。
山兮雲兮窅莫分,
雞犬遙隔雲中聞。
有時隨風或凌亂,
長日與山相吐吞。
城中車馬多如織,
沒馬紅塵深幾尺。
只有富貴解留人,
且與雲山未曾識。
吁嗟山中人,
夢憶雲中君。
卷舒隨所適,
放浪由天真。
我昔西游登五老,
五老諸峰插晴昊。
酒酣放歌謫仙句,
擬共雲松結巢好。
江郎自是青雲姿,
按圖笑索雲山詩。
從來知爾出山去,
為雨為霖當及時。

Phiên âm

Thanh sơn thanh, thanh dục đoạn,
Thanh sơn đoạn xứ vân như man.
Nhân gia thâm trú ổ đông đầu,
Cương bị vân già nhất đa bán.
Sơn hề vân hề diểu mạc phân,
Kê điểu dao cách vân trung văn.
Hữu thời tuỳ phong hoặc lăng loạn,
Trường nhật dữ sơn tương thổ thôn.
Thành trung xa mã đa như chức,
Một mã hồng trần thâm kỷ xích.
Chỉ hữu phú quý giải lưu nhân,
Thả dữ vân sơn vị tằng thức.
Hu ta sơn trung nhân,
Mộng ức Vân Trung Quân[1].
Quyển thu tuỳ sở thích,
Phóng lãng do thiên chân.
Ngã tích tây du đăng Ngũ Lão[2],
Ngũ Lão chư phong tháp tình hạo.
Tửu cam phóng ca Trích Tiên[3] cú,
Nghĩ cộng vân tùng kiết sào hảo.
Giang Lang[4] tự thị thanh vân tư,
Án đồ tiếu sách vân sơn thi.
Tòng lai tri nhĩ xuất sơn khứ,
Vi vũ vi lâm đương cập thì.

Dịch nghĩa

Núi xanh xanh, màu xanh muốn ngắt
Nơi núi xanh ngắt ra như có tấm màn
Nơi sâu mé đông thung lũng có người ở
Nơi đó mới bị mây che mất quá nửa
Nơi xa không phân biệt được đâu là mây, đâu là núi
Tiếng gà gáy chó sủa xa nhau chỉ nghe ở trong mây
Có lúc mây cũng theo gió bay lộn xộn
Suốt cả ngày mây với núi dập dìu
Trong thành xe ngựa đi như mắc cửi
Bụi bốc cao mấy thước che lấp cả ngựa
Bả giàu sang làm con người ham
Lại chẳng quen biết gì với núi và mây
Sướng thay những người trong núi
Giấc mơ của họ có Vân Trung Quân
Tuỳ ý đi đó đây
Cứ tự nhiên rong chơi
Trước đây ta đã từng lên chơi núi Ngũ Lão
Đỉnh Ngũ Lão liền với trời xanh
Rượu say rồi ngâm thơ của Trích Tiên
Cứ toan làm nhà ở cùng tùng và mây núi
Dáng mây xanh là Giang Lang đó
Cầm bức tranh cười đòi thơ núi mây
Trước nay biết anh ở đây ra
Kịp thời làm mưa, làm mưa dầm

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Núi xanh xanh mầu xanh muốn ngắt
Nơi ngắt ra mây vắt bức màn
Bên đông thung lũng nhà dân
Mới vừa bị quá nửa phần mây che
Mây, núi xa chẳng chia ra rõ
Trong mây nghe chó sủa gà kêu
Gió lên mây cũng cuốn theo
Suốt ngày mây, núi dập dìu quẩn quanh
Như mắc cửi trong thành xe ngựa
Ngựa khuất trong bụi đỏ bốc cao
Người ta chỉ hám sang giàu
Núi mây còn có ai đâu ngó ngàng
Còn những người vẫn đang trong núi
Vân Trung Quân vẫn dõi trong mơ
Làm theo ý thích đã chờ
Mặc lòng đây đó cứ theo tính trời
Ngũ Lão trước lên chơi từng ngắm
Ngũ Lão cao đỉnh cắm trời liền
Say ngâm thơ của Trích Tiên
Những toan làm tổ ở bên mây tùng
Áng mây xanh Giang Lang tư thái
Cầm bức tranh hỏi núi mây thơ
Biết đấy từ núi mà ra
Kịp thời làm đặng mưa vừa mưa to
[1] Thần mây, có nhắc đến trong Sở từ.
[2] Tên núi, lại có tên nữa là Thông Tủng, ở phía tây nam huyện Ngu Hương, Sơn Tây.
[3] Tức Lý Bạch.
[4] Tức Giang Lang sơn, xưa gọi là Kim Thuần sơn, Tu Lang sơn, ở làng Giang Lang, thành phố Giang Sơn, tỉnh Chiết Giang. Vì có ba tảng đá nổi tiếng, tục gọi là Giang Lang tam tương thạch (ba núi đá Giang Lang). Tương truyền do có ba anh em họ Giang lên núi hoá đá nên có tên. Đỉnh chủ Giang Bạt cao 824m, vút lên lạ lùng, cây cối um tùm, có ba phiến đá vút lên cao 260m, sừng sững trên đỉnh núi, nhô lên như măng mọc, tách ra làm ba, thành một kỳ quan, nửa vời núi có động đá, chân núi có suối nước trong.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cống Tính Chi » Thanh sơn vân nhất ổ đồ