06/10/2022 20:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tẩu dĩ đa sự, vị tức bồi Côn Sơn du, cảm niệm chi thâm, nhân thành bát cú luật nhị thủ, nhất dĩ tụng miếu đường chi hạ nhi hữu nhàn thích chi thú, nhất dĩ tả hung hoài chi tố nhi bá ca vịnh chi thanh, nhân lục trình Thanh Hư động chủ kỳ 1
走以多事,未即陪昆山遊,感念之深,因成八句律二首,一以頌廟堂之暇而有閒適之趣,一以寫胸懷之素而播歌詠之聲,因錄呈清虛洞主其一

Tác giả: Nguyễn Phi Khanh - 阮飛卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2008 02:25

 

Nguyên tác

朔吹稜稜戒敝裘,
廟堂心事蹟林丘。
虞庭已作來儀鳳,
傅野聊還濟巨舟。
雲衲細參黃糱話,
霞心高揖赤松遊。
憑將繡句鐫山骨,
紹慶元功鎮諒州。

Phiên âm

Sóc xuý lăng lăng giới tệ cầu,
Miếu đường tâm sự tích lâm khâu.
Ngu đình dĩ tác lai nghi phượng,
Phó dã liêu hoàn tế cự châu.
Vân nạp tế tham Hoàng Nghiệt[1] thoại
Hà tâm cao ấp Xích Tùng[2] du.
Bằng tương tú cú tuyên sơn cốt,
Thiệu Khánh[3] nguyên công trấn Lạng Châu.

Dịch nghĩa

Gió bắc vun vút đe doạ áo cầu rách,
Lòng dạ ở miếu đường, mà dấu chân ở rừng núi.
Đã làm chim phượng đến múa ở sân nhà Ngu,
Rồi lại về Nội Phó, chèo thuyền lớn qua sông.
Áo nạp như mây, tụng niệm lời kinh Hoàng Nghiệt.
Lòng son tựa ráng, chắp tay theo tiên Xích Tùng.
Hãy đem lời đẹp khắc vào sông núi,
Vị nguyên huân đời Thiệu Khánh trấn giữ Lạng Châu.

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Gió bấc ào ào xé rách y
Miếu đường tạc dạ, dấu rừng ghi
Sân triều đã soạn chương nghi phượng
Thuyền lớn giúp dân vượt sóng về
Hỏi kỹ aó mây Hoàng Nghiệt niệm
Lòng nào cùng ráng Xích Tùng đi
Hãy đem lời đẹp ghi trên núi
Thiệu Khánh, Lạng Châu tổ trấn trì.
Thanh Hư động chủ tức Trần Nguyên Đán, bố vợ của tác giả.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
[1] Một thứ cây làm thuốc vỏ màu vàng. Trong bản thảo Kinh tập chú được gọi là Hoàng Nghiệt. Cây này cũng được gọi là Hoàng Bá, Nghiệt Bì, Sơn Đồ. Không biết Hoàng Nghiệt còn gọi là Hoàng Bá có liên quan gì đến thiền sư Hoàng Bá Hi Vận, một trong những nhân vật nổi tiếng của Thiền tông đời nhà Đường. Là Pháp tự của Thiền sư Bách Trượng Hoài Hải và là thầy của Lâm Tế Nghĩa Huyền, người đã sáng lập dòng thiền Lâm Tế được truyền cho đến ngày nay.
[2] Một trong bát tiên của Đạo Giáo thần tiên Trung Quốc, là tiên nhưng Xích Tùng hay đến trần gian để rong chơi. Mưu sĩ Trương Lương sau khi giúp Lưu Bang bình định thiên hạ, để lại thư nói là theo Xích Tùng vân du bốn biển học đạo lý tu tập.
[3] Niên hiệu của vua Trần Nghệ Tông (1370-1372).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phi Khanh » Tẩu dĩ đa sự, vị tức bồi Côn Sơn du, cảm niệm chi thâm, nhân thành bát cú luật nhị thủ, nhất dĩ tụng miếu đường chi hạ nhi hữu nhàn thích chi thú, nhất dĩ tả hung hoài chi tố nhi bá ca vịnh chi thanh, nhân lục trình Thanh Hư động chủ kỳ 1