09/08/2020 19:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bình Nùng chiếu
平儂詔

Tác giả: Lý Thái Tông - 李太宗

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 01/07/2008 11:53

 

Nguyên tác

朕自有天下以來,將相諸臣靡虧大節。異方殊域不來臣。而諸儂世守封彊,常供厥貢。

今存福妄自尊大,竊號施令,聚蜂蠆之眾,毒邊鄙之民。朕以之恭行天討,俘存福等五人,并斬之于都市。

Phiên âm

Trẫm tự hữu thiên hạ dĩ lai, tướng tướng chư thần my khuy đại tiết. Dị phương thù vực bất lai thần. Nhi chư Nùng thế thủ phong cương, thường cung quyết cống.

Kim Tồn Phúc vọng tự tôn đại, thiết hiệu thi lệnh, tụ phong mại chi chúng, độc biên bỉ chi dân. Trẫm dĩ chi cung hành thiên thảo, phu Tồn Phúc đẳng ngũ nhân, tính trảm chi vu đô thị.

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân

Trẫm từ làm chủ thiên hạ tới nay, các bề tôi văn võ, không người nào dám bỏ tiết lớn; phương xa cõi lạ, không thần phục. Mà họ Nùng đời này qua đời khác cũng giữ yên bờ cõi được phong, hàng năm nộp đều cống phẩm.

Nay, Tồn Phúc càn rỡ, tự tôn tự đại, tiếm xưng vị hiệu, ban hành chính lệnh, tụ tập quân ông kiến, làm hại dân biên thuỳ. Vì thế, trẫm cung kính thi hành mệnh trời trách phạt, bắt được bọn Tồn Phúc, gồm năm người, đều đem chém đầu ở chợ.
Tháng ba năm Kỷ Mão (28/3 - 25/4/1039), sau khi tự cầm quân đánh dẹp Nùng Tồn Phúc ở châu Quảng Nguyên (nay thuộc Cao Bằng) trở về, Lý Thái Tông tuyên bố tờ chiếu này. Dù nội dung mang nhiều hạn chế, bài chiếu vẫn phản ánh xu thế thống nhất của nước ta lúc bấy giờ.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thái Tông » Bình Nùng chiếu