07/10/2022 20:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam viên kỳ 12
南園其七

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2014 17:00

 

Nguyên tác

松溪黑水新龍卵,
桂洞生硝舊馬牙。
誰遣虞卿裁道帔,
輕綃一匹染朝霞。

Phiên âm

Tùng khê hắc thuỷ tân long noãn,
Quế động sinh tiêu cựu mã nha[1].
Thuỳ khiển Ngu Khanh[2] tài đạo ấp,
Khinh tiêu nhất thất nhiễm triêu hà.

Dịch nghĩa

Trứng rồng mới đẻ ở suối thông nước sâu đen,
Thuốc mã nha tiêu chế nơi động quế.
Ai đã khiến Ngu Khanh mặc áo đạo sĩ?
Một tấm áo bằng lụa nhẹ nhuộm ráng hồng ban mai.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Như trứng rồng suối thông vẻ quý
Hiếm như nơi động quế mã nha
Ngu Khanh nay đã đạo gia?
Áo bằng lụa nhẹ chói loà ráng mai
[1] Tức mã nha tiêu, tên một vị thuốc.
[2] Tên một người bạn của tác giả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Nam viên kỳ 12