21/06/2021 08:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 042
山居百詠其四十二

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2014 23:34

 

Nguyên tác

山居默坐悟真空,
一法通來萬法通。
非但我今能達了,
恒沙諸佛體皆同。

Phiên âm

Sơn cư mặc toạ ngộ chân không,
Nhất pháp thông lai vạn pháp thông.
Phi đãn ngã kim năng đạt liễu,
Hằng sa chư Phật thể giai đồng.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi ngồi lặng tỏ chân không,
Một pháp thông rồi muôn pháp thông,
Chẳng phải riêng ta tới chỗ ấy,
Hằng sa chư Phật thể đều đồng.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 042