26/09/2022 13:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại nội tặng biệt kỳ 1
代內贈別其一

Tác giả: Tôn Phần - 孫蕡

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/09/2021 16:01

 

Nguyên tác

君之去也青驪之駟不可追,
妾之留也凌波之襪不可隨。
僕夫倉黃戒往路,
斷柳錯莫留殘暉。
玉觴行酒和淚血,
問君此去何時歸。
何時歸,
亂心曲。
春風看盡長安花,
莫道新人如美玉。

Phiên âm

Quân chi khứ dã thanh ly chi tứ bất khả truy,
Thiếp chi lưu dã lăng ba chi miệt[1] bất khả tuỳ.
Bộc phu thương hoàng[2] giới vãng lộ,
Đoạn liễu thác mạc lưu tàn huy.
Ngọc thương hành tửu hoà lệ huyết,
Vấn quân thử khứ hà thời quy.
Hà thời quy,
Loạn tâm khúc[3].
Xuân phong khán tận Trường An hoa,
Mạc đạo tân nhân như mỹ ngọc.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Anh đã đi trên xe tứ mã,
Ngựa thanh ly vội vã chạy nhanh,
Thiếp ở lại đôi chân bé nhỏ,
Cố bước theo không kịp xe anh.
Đánh ngựa ra phu xe hốt hoảng,
Liễu xác xơ chiều đổ bóng quanh.
Chén ly bôi, rượu hoà lẫn huyết,
Khi nào về thiếp vội hỏi anh.
Khi nào về, tâm não nề.
Hoa xuân xem khắp Trường An,
Đừng cho người mới dung nhan như ngọc.
[1] Chỉ bít tất của phụ nữ, cũng chỉ dáng đi uyển chuyển khinh linh của mỹ nhân. Tào Thực trong Lạc thần phú 洛神賦: “Lăng ba vi bộ, La miệt sinh trần” 凌波微步,羅襪生塵.
[2] Vội vã, hoảng hốt, cũng viết 倉遑, 倉徨, 倉皇, 倉惶.
[3] Tâm sự, chỗ sâu kín trong tâm, nội tâm thâm xứ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Phần » Đại nội tặng biệt kỳ 1