27/09/2021 15:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giao Viên thu nhật ký Lạc Trung hữu nhân
郊園秋日寄洛中友人

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/05/2018 14:10

 

Nguyên tác

楚水西來天際流,
感時傷別思悠悠。
一尊酒盡青山暮,
萬里書回碧樹秋。
日落遠波驚宿雁,
風吹輕浪起眠鷗。
嵩陽親友如相問,
潘嶽閒居欲白頭。

Phiên âm

Sở thuỷ tây lai thiên tế lưu,
Cảm thời thương biệt tứ du du.
Nhất tôn tửu tận thanh san mộ,
Vạn lý thư hồi bích thụ thu.
Nhật lạc viễn ba kinh túc nhạn,
Phong xuy khinh lãng khởi miên âu.  
Tung Dương thân hữu như tương vấn,
Phan Nhạc nhàn cư dục bạch đầu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Từ tây sông Sở chảy bên trời,
Chia tay thương cảm ý chơi vơi.
Thư đi vạn dặm cây xanh cỗi,
Rượu hết một ly núi biếc chiều.
Sóng bủa hoàng hôn lay lũ nhạn,
Gió lùa mặt nước thức bầy âu.
Bạn hữu Tung Dương ai có hỏi,
Sống rỗi chàng Phan muốn trắng đầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Giao Viên thu nhật ký Lạc Trung hữu nhân