03/10/2023 18:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Trần Văn Gia tâm hữu
寄陳文嘉心友

Tác giả: Đặng Huyện Bác

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2022 18:12

 

Nguyên tác

生逢世難恥為儒,
坐看江山日日殊。
一點知能仍自有,
半籌匡救卻全無。
如雲家業墳而典
何事初生矢與弧。
相信不妨相泣問,
吁嗟時事底伊胡?

Phiên âm

Sinh phùng thế nạn sỉ vi nho,
Toạ khán giang sơn nhật nhật thù.
Nhất điểm tri năng nhưng tự hữu,
Bán trù khuông cứu khước toàn vô.
Như vân gia nghiệp phần nhi điển,
Hà sự sơ sinh thỉ dữ hồ.
Tương tín bất phường tương khấp vấn,
Hu ta thời sự để y hồ?

Bản dịch của Việt Thao

Sống vào thời loạn thẹn nhà Nho,
Sông núi, ngồi nhìn mỗi khác to.
Một điểm lương tri luôn có sẵn,
Nửa mưu cứu nước chẳng ra trò.
Sách đèn nghiệp cũ noi “Phần, Điển”,
Tên nỏ treo chi lúc buổi đầu.
Chẳng ngại, tin nhau nên mới ngỏ,
Than ôi! Sự thế sẽ về đâu?
Khi tác giả lên tỉnh trình diện theo lệnh của viên Công sứ Pháp nhằm dụ dỗ tham gia với chính quyền bảo hộ, gặp bạn thân Trần Văn Gia cùng cảnh ngộ, ông cảm xúc viết bài này. Bài thơ này được Trần Văn Gia chép trong Tích chỉ tập.

Nguồn: Đào Đức Chương, “Hội thơ không hẹn mà gặp”, Tập san Việt học, tháng 3-2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Huyện Bác » Ký Trần Văn Gia tâm hữu