27/05/2022 06:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 05
題陳慎思學館次方亭韻其五

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 25/05/2014 06:36

 

Nguyên tác

不雨春江夜,
無雲水上村。
故人應得月,
稚子且迎門。
粲粲高齋讌,
詵詵君子言。
知非形役者,
早理未蕪園。

Phiên âm

Bất vũ xuân giang dạ,
Vô vân thuỷ thượng thôn.
Cố nhân ưng đắc nguyệt,
Trĩ tử thả nghinh môn.
Xán xán cao trai yến,
Sân sân quân tử ngôn.
Tri phi hình dịch giả,
Tảo lý vị vu viên.

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Mưa tạnh đêm xuân tiết
Mây quang miền giang thôn
Thưởng trăng mấy bạn cũ
Đón cửa đàn trẻ con
Cao trai bày la liệt
Quân tử nói ôn tồn
Biết không mắc hình dịch
Sớm lo sắp về vườn
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[] Từ chữ "tâm vị hình dịch" (lòng dạ bị hình hài sai khiến) của Đào Tiềm trong bài "Quy khứ lai từ".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 05