30/05/2024 22:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bệnh trung
病中

Tác giả: Trịnh Giải - 鄭獬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 02/10/2012 10:33

 

Nguyên tác

病來翻喜此身閒, 
心在浮雲去住間。 
休問遊人春早晚, 
花開花落不相關。

Phiên âm

Bệnh lai phiên hỉ thử thân nhàn,  
Tâm tại phù vân khứ trú gian.  
Hưu vấn du nhân xuân tảo vãn,  
Hoa khai hoa lạc bất tương quan.

Bản dịch của Thông Thiền

Bệnh đến vẫn vui nhờ thân an
Thong dong tự tại tợ mây ngàn
Chớ hỏi xuân sang bao giờ nhỉ?
Dù hoa tàn nở chẳng liên quan

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Giải » Bệnh trung