07/10/2022 19:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ song Trần chế phủ
賀雙陳制府

Tác giả: Phạm Thận Duật - 范慎遹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 05/11/2010 08:05

 

Nguyên tác

風流制府讓雙陳,
先後山河躐要津。
異政可能三月报,
高才不負四門賓。
友邦挹睦從今日,
宇宙撐持係此身。
髮共頒頒心尚壯,
行看步膴古天民。

Phiên âm

Phong lưu chế phủ nhượng song Trần[1],
Tiên hậu sơn hà liệp yếu tân.
Dị chính khả năng tam nguyệt báo,
Cao tài bất phụ tứ môn tân.
Hữu bang ấp mục tòng kim nhật,
Vũ trụ sanh trì hệ thử thân.
Phát cộng ban ban tâm thượng tráng,
Hành khan bộ vũ cổ thiên dân[2].

Dịch nghĩa

[Nói về tư thái] phong lưu thì phải nhường hai quan Tổng đốc họ Trần
Người trước người sau trấn giữ nơi quan trọng của đất nước
Chính lện lạ, có thể thấy được trong ba tháng
Tài cao không phụ tân khách các nơi
Giữ tình hoà mục với nước bạn kể từ nay
Việc chống giữ đất trời trông vào thân này
Tóc tuy cùng bạc cả, song lòng vẫn mạnh mẽ
Hãy xem, hãy noi theo phép tắc của thời thịnh trị ngày xưa

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Họ Trần, hai đấng thực anh hào
Tổng đốc thay nhau nơi hiểm nghèo
Ba tháng sẽ hay chính sách lạ
Bốn bề vẫn phục mưu tài cao
Từ ngày nước bạn vui hoà hiếu
Nặng gánh non sông cậy chống chèo
Tóc đã phơ phơ, lòng vẫn mạnh
Phép xưa thịnh trị cố noi theo

Nguồn: Phạm Thận Duật - cuộc đời và tác phẩm, NXB Khoa học xã hội, 1989
[2] "Bộ vũ" nguyên là đơn vị đo lường, sau được dùng theo nghĩa rộng là noi theo. "Thiên dân" là người có đạo, quán triệt được chân lý. Cả đoạn ý nói: nên theo phép tắc trị dân của thời thịnh trị ngày xưa.
[1] Tức hai vị quan Trần Đình Túc và Trần Bình, thay nhau đảm nhiệm chức Tổng đốc sau khi thực dân Pháp rút khỏi Hà Nội vào ngày 16 tháng 2 năm 1874.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thận Duật » Hạ song Trần chế phủ