24/09/2021 08:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan đệ Minh Trai “Tục Từ Thức truyện” ngẫu thành kỳ 4 - Nghĩ kim mã khách tái đáp Giáng Hương
觀弟明齊續徐式傳偶成四-擬金馬客再答絳香

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 22/03/2013 21:36

 

Nguyên tác

多才未有不多情,
應世都從降世生。
身未脫塵猶氣血,
心能拔俗是蓬瀛。
洞濱有婦緣飛少,
織女無夫夢不成。
徐令解攜娘子去,
黃山偕老更高清。

Phiên âm

Đa tài vị hữu bất đa tình,
Ứng thế đô tòng giáng thế sinh.
Thân vị thoát trần do khí huyết,
Tâm năng bạt tục thị Bồng Doanh.
Động Tân hữu phụ duyên phi thiểu,
Chức Nữ vô phu mộng bất thành.
Từ lệnh giải huề nương tử khứ,
Hoàng Sơn giai lão cánh cao thanh.

Dịch nghĩa

Những bậc nh tài chưa có ai chẳng đa tình
Mọi cách xử thế đều nảy sinh từ khi giáng thế
Thân chưa thoát cõi trần, vì còn có khí huyết
Lòng đã vượt tục phàm, đó chính là cõi tiên
Động Tân nếu có vợ thì duyên thành tiên ít có
Chức Nữ nếu không chồng thì giấc mộng không thành
Họ Từ nếu biết dắt díu nàng đi với
Sống với nhau ở Hoàng Sơn đến già thì càng thanh cao

Bản dịch của Lâm Giang

Đa tài ắt hẳn cũng đa tình
Ứng thế việc đời vốn nảy sinh
Thế tục chưa phai bầu khí huyết
Lòng phàm đã vượt cõi Bồng Dinh
Động Tân có vợ, duyên không ít
Chức Nữ không chồng, mộng chẳng thành
Từ lệnh dắt nàng đưa tới chốn
Hoàng Sơn chung sống thú non xanh
Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 402

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Quan đệ Minh Trai “Tục Từ Thức truyện” ngẫu thành kỳ 4 - Nghĩ kim mã khách tái đáp Giáng Hương