06/02/2023 23:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Toạ thạch minh
座右銘

Tác giả: Thôi Viện - 崔瑗

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/06/2018 18:38

 

Nguyên tác

無道人之短,
無說己之長。
施人慎勿念,
受施慎勿忘。
世譽不足慕,
唯仁為紀綱。
隱心而後動,
謗議庸何傷?
無使名過實,
守愚聖所臧。
在涅貴不淄,
曖曖內含光。
柔弱生之徒,
老氏誡剛強。
硜硜鄙夫介,
悠悠故難量。
慎言節飲食,
知足勝不祥。
行之苟有恆,
久久自芬芳。

Phiên âm

Vô đạo nhân chi đoản,
Vô thuyết kỷ chi trường.
Thi nhân thận vật niệm,
Thụ thi thận vật vong.
Thế dự bất túc mộ,
Duy nhân vi kỷ cương.
Ẩn tâm nhi hậu động,
Báng nghị dung hà thương?
Vô sử danh quá thực,
Thủ ngu thánh sở tang.
Tại niết quý bất truy,
Ái ái nội hàm quang.
Nhu nhược sinh chi đồ,
Lão thị giới cương cường.
Khanh khanh bỉ phu giới,
Du du cố nan lường.
Thận ngôn tiết ẩm thực,
Tri túc thắng bất tường.
Hành chi cẩu hữu hằng,
Cửu cửu tự phân phương.

Bản dịch của Phan Kế Bính

Người xấu chớ nên nói,
Mình hay chớ nên khen.
Làm ân chớ nên nhớ,
Chịu ân chớ nên quên.
Đời khen không đủ mến,
Duy lấy nhân làm nền.
Chứa bụng rồi mới động,
Gièm pha có ngại gì.
Đừng để danh quá thực,
Thành ở trong ngu si.
Giữ mình cốt trong trẻo,
Ánh sáng lộ tỷ ty.
Mềm mỏng được bền dai,
Lão Đam khoẻ mới kỳ.
Hầm hầm nết kẻ hèn,
Khoan hoà người lượng cả.
Nói cẩn, ăn có chừng,
Biết vừa, không tai vạ.
Cứ thế được mãi mãi,
Thơm tho cũng thoả dạ.
Nguồn:
1. Phan Kế Bính, Việt Hán văn khảo, Mặc Lâm tái bản, Sài Gòn, 1970
2. Dương Quảng Hàm, Việt Nam văn học sử yếu, Trung tâm học liệu - Bộ Giáo dục, Sài Gòn, 1968

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Viện » Toạ thạch minh