03/12/2021 13:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch trữ từ [Hương phong từ]
白紵辭【香風詞】

Tác giả: Thôi Quốc Phụ - 崔國輔

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 06/10/2016 20:53

 

Nguyên tác

洛陽梨花落如霰,
河陽桃葉生復齊。
坐惜玉樓春欲盡,
紅綿粉絮裛妝啼。

Phiên âm

Lạc Dương lê hoa lạc như tản,
Hà Dương đào diệp sinh phục tề.
Toạ tích ngọc lâu xuân dục tận,
Hồng miên phấn nhứ ấp trang đề.

Dịch nghĩa

Hoa lê ở Lạc Dương rụng bay như tuyết,
Lá cây đào ở Hà Dương trổ ra đều dần.
Ngồi trên lầu sang trọng tiếc cho mùa xuân sắp tàn,
Vừa thoa phấn hồng trang điểm vừa kêu lên nho nhỏ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa lê Lạc Dương bay như tuyết
Lá đào ra đều khắp Hà Dương
Ngồi lầu xuân hết tiếc thương
Phấn hồng trang điểm và đương than thầm.
Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Quốc Phụ » Bạch trữ từ [Hương phong từ]