28/09/2021 12:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thi cưu 3
鳲鳩 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 22:02

 

Nguyên tác

鸤鳩在桑,
其子在棘。
淑人君子,
其儀不忒;
其儀不忒,
正是四國。

Phiên âm

Thi cưu tại tang,
Kỳ tử tại cức.
Thục nhân quân tử,
Kỳ nghi bất thắc.
Kỳ nghi bất thắc,
Chính thị tứ vực (quốc).

Dịch nghĩa

Chim thi cưu thì ở trên cây dâu,
Mấy chim con thì đậu ở trên cây gai.
Bực hiền nhân quân tử,
Thì uy nghi đứng đắn không sai.
Hễ uy nghi đứng đắn không sai,
Thì có thể sửa trị (cho đứng đắn) các nước chư hầu khắp trong bốn phương.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chim thi cưu đậu cây dâu nọ.
Đậu cây gai chim nhỏ chung nơi.
Hiền nhân quân tử những người,
Uy nghi đứng đắn đời đời chẳng sai.
Uy nghi đã thẳng ngay đứng đắn,
Trị bốn phương thì hẳn đủ tài.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

Có pháp độ hằng thương thì tâm lòng chuyên nhất, cho nên uy nghi đứng đắn. Uy nghi đứng đắn thì đủ để sửa trị các nước chư hầu trong khắp bốn phương. Truyện ở sách Đại Học nói rằng: bực quâ tử làm cha, làm em, làm con, phận sự nào cũng đúng nghi pháp, về sau dân chúng mới bắt chước theo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thi cưu 3