03/07/2022 05:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chu hành há Thanh Khê nhân cố nhân ký biệt tòng du chư đệ tử
舟行下清溪因故人寄別從遊諸弟子

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 12/11/2010 06:05

 

Nguyên tác

諸子復不捨,
戀戀從我遊。
晨夕意未愜,
載酒隨輕舟。
五行在咫尺,
相望各夷猶。
草草涉山徑,
徒此念冥搜。
悵然心賞違,
恨與清江流。
人生感意氣,
聚散豈自謀。
吾詩固嘗云,
我初無行留。
故人達順翁,
送我卻掉頭。
因聲謝朋侶,
煩作致書郵。
雲關去不遠,
回首雲悠悠。
應憐一片月,
夜夜到銀溝。

Phiên âm

Chư tử phục bất xả,
Luyến luyến tòng ngã du.
Thần tịch ý vị thiếp,
Tái tửu tuỳ khinh chu.
Ngũ Hành[1] tại chỉ xích,
Tương vọng các di du.
Thảo thảo thiệp sơn kính,
Đồ thử niệm minh sưu.
Trướng nhiên tâm thưởng vi,
Hận dữ thanh giang lưu.
Nhân sinh cảm ý khí,
Tụ tán khởi tự mưu.
Ngô thi cố thường vân:
Ngã sơ vô hành lưu[2].
Cố nhân Đạt Thuận ông,
Tống ngã khước trạo đầu.
Nhân thanh tạ bằng lữ,
Phiền tác trí thư bưu.
Vân quan[3] khứ bất viễn,
Hồi thủ vân du du!
Ứng liên nhất phiến nguyệt,
Dạ dạ đáo ngân câu.

Dịch nghĩa

Các anh vẫn chưa chịu chia tay,
Cứ quấn quít đi theo tôi mãi.
Hết sớm lại chiều vẫn chưa thoả lòng,
Lại còn tải rượu theo thuyền tôi.
Núi Ngũ Hành chỉ cách gang tấc,
Nhìn nhau đều tỏ vẻ dùng dằng.
Rồi rảo bước đi lên sườn núi,
Định bụng cứ lần mò thế mà đi.
Bỗng lòng bùi ngùi mất hứng thú,
Mối hận tràn theo dòng sông trong.
Ở đời người ta cảm nhau vì ý khí,
Sum họp hay chia phôi, mình có tính lấy được đâu.
Trong thơ tôi đã từng nói:
Tôi chẳng bao giờ định ra đi hay ở lại.
Nay có ông bạn Đạt Thuận,
Đi tiễn tôi rồi trở về.
Tiện gởi lời cảm ơn các trò,
Dám phiền ông làm trạm chuyển thư.
Đèo Hải Vân không còn xa mấy,
Ngoảnh đầu lại thấy mây lững lờ.
Đáng yêu thay một mảnh trăng kia,
Cứ đêm soi hoài trên dòng bạc.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Các anh không nỡ dứt,
Vẫn quấn quít chẳng rời.
Sớm chiều vẫn chưa thoả,
Tải rượu theo thuyền tôi.
Núi Ngũ Hành gang tấc,
Nhìn nhau những bồi hồi.
Dẵm bừa theo lối đá,
Mò mẫm định tìm nơi.
Bỗng đang vui hoá tẻ,
Mối hận theo dòng xuôi.
Cảm nhau vì ý khí,
Tan hợp mặc cơ trời.
Trong thơ tôi từng nói:
Chẳng định tiến hay lui.
Nhân có bác Đạt Thuận.
Tiễn rồi thuyền quay mui.
Gửi tạ lòng các bạn,
Nhờ bác chuyển giùm lời.
Ngoảnh nhìn ải Mây nọ,
Ngàn mây trôi vẫn trôi!
Đa tình có chị Nguyệt,
Dòng bạc đêm đêm soi!
Thanh Khê là tên một vùng biển trong Đà Nẵng.

Nguồn: Thơ chữ Hán Cao Bá Quát, NXB Văn Học, 1976
[1] Ngũ Hành sơn (núi Non Nước), một cụm năm hòn núi, là một thắng cảnh của Quảng Nam, nay thuộc thành phố Đà Nẵng.
[2] Trong bài "Trường Giang thiên", tác giả cũng viết "Ngô vô hành dã, diệc vô lưu" (Ta không định đi cũng không định ở).
[3] Hải Vân quan, quan ải trên đèo Hải Vân, giữa hai tỉnh Thừa Thiên và Quảng Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Chu hành há Thanh Khê nhân cố nhân ký biệt tòng du chư đệ tử