01/06/2023 09:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng hoạ ngự chế “Anh tài tử”
奉和御製英才子

Tác giả: Vũ Dương - 武陽

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 06/04/2020 21:39

 

Nguyên tác

天佑皇家眷命新,
生賢祇欲輔明君。
麗詞妙吐丹山鳳,
豪氣遙陵碧漢雲。
華國曾推燕許筆,
濟辰正讓富韓文。
始終誓益忠勤念,
濟世雍熙協放勳。

Phiên âm

Thiên hữu Hoàng gia quyến mệnh tân,
Sinh hiền chỉ dục phụ minh quân.
Lệ từ diệu thổ Đan sơn phượng,
Hào khí dao lăng bích Hán vân.
Hoa quốc tằng suy Yên Hứa[1] bút,
Tế thời chính nhượng Phú Hàn[2] văn.
Thuỷ chung thệ ích trung cần niệm,
Tế thế ung hy hợp Phóng Huân[3].

Dịch nghĩa

Trời giúp rập Hoàng gia đảm đương mệnh mới
Sinh ra người hiền tài chỉ muốn phò tá đấng minh quân
Khéo thốt ra lời đẹp như phượng hót non Đan
Chí khí cao vượt xa tận mây xanh sông Hán
Làm vẻ vang đất nước, từng suy tôn là cây bút Yên, Hứa
Giúp yên thời thế không chịu kém văn của Phú Hàn
Trước sau tâm niệm thề ngày càng trung trinh cần cù
Để giúp đời được thái bình sánh với vua Nghiêu.

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Ơn trời gánh vác việc Hoàng gia
Vua sáng, hiền tài cũng hiện ra
Sánh phượng núi Đan lời đẹp đẽ
Dường mây sông Hán chí cao xa
Bút Yên Hứa giỏi vinh tên nước
Văn Phú Hàn sang vững thế nhà
Trung nghĩa, cần lao hằng nguyện ước
Như phò Nghiêu dựng thuở đầy hoa.
Nguồn: Thơ chữ Hán danh nho Việt Nam: Kiếm hồ hoài cổ (tập 2), NXB Hội nhà văn, 2019
[1] Tức Yên Quốc công Trương Thuyết (燕國公張說) và Hứa Quốc công Tô Đĩnh (許國公蘇頲) cùng nổi tiếng văn chương thời Đường Huyền Tông, thời bấy giờ gọi là hai cây đại bút.
[2] Tức Phú Bật 富弼, tự Ngạn Quốc 彥國,người đời Tống. Thuở nhỏ thông minh, được Phạm Trọng Yêm 范仲淹 khen là vương tá tài (có tài phò tá nhà vua). Thời Tống Nhân Tông, hai lần đi sứ Khiết Đan, ông kiên quyết chống cắt đất, có tài biện luận về lợi hai của hoà bình và chiến tranh làm cho dân Nam Bắc không phải chịu cảnh binh đao hàng chục năm. Ông được phong ở đất Hàn nên thời bấy giờ gọi là Phú Hàn.
[3] Tức vua Nghiêu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Dương » Phụng hoạ ngự chế “Anh tài tử”