13/04/2021 15:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu Phan Công Tòng bài 06

Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu - 阮廷沼

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 13/05/2010 06:54

 

Ba Tri từ vắng tiếng hơi chàng,
Gió thảm mưa sầu khá xiết than.
Vường luống trông xuân hoa ủ dột,
Ruộng riêng buồn chủ lúa khô khan.
Bầy ma bất hạnh[1] duồng làm nghiệt,
Lũ chó vô cô[2] cũng mắc nàn.
Người ấy vì ai ra cớ ấy,
Chạnh lòng trăm họ khóc quan Phan.
Nguồn: Nguyễn Bá Thế, Nguyễn Đình Chiểu (thân thế và thơ văn), NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1957
[1] Chẳng may.
[2] Tức vô cố, không có cớ gì.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Chiểu » Điếu Phan Công Tòng bài 06