21/10/2021 13:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiền xuất tái kỳ 2
前出塞其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 14:24

 

Nguyên tác

出門日已遠,
不受徒旅欺。
骨肉恩豈斷,
男兒死無時。
走馬脫轡頭,
手中挑青絲。
捷下萬仞網,
俯身試搴旗。

Phiên âm

Xuất môn nhật dĩ viễn,
Bất thụ đồ lữ khi.
Cốt nhục ân khởi đoạn,
Nam nhi tử vô thì.
Tẩu mã thoát bí đầu,
Thủ trung thao thanh ty.
Tiệp hạ vạn nhận võng,
Phủ thân thí khiên kỳ.

Dịch nghĩa

Rời nhà đã lâu ngày,
Nên không sợ bị đồng đội coi thường.
Tình ruột thịt nỡ nào đứt bỏ,
Thân trai biết chết lúc nào.
Ngựa chạy tung cả niềng đầu,
Trong tay chỉ còn dây cương.
Từ đỉnh núi cao nhọn, chạy lẹ xuống,
Khom lưng tranh nhau giật lấy cờ giặc.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Rời nhà đã lâu lắm,
Ai bắt nạt được ta.
Ruột thịt ân há dứt,
Làm trai chết sẵn chờ.
Giục ngựa buông cương phóng,
Lỏng tay nắm dây hờ.
Lao xuống muôn tầng núi,
Khom người thử giật cờ.
(Năm 752)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tiền xuất tái kỳ 2