12/08/2022 21:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2015 22:07

 

Nguyên tác

束帶還騎馬,
東西卻渡船。
林中才有地,
峽外絕無天。
虛白高人靜,
喧卑俗累牽。
他鄉悅遲暮,
不敢廢詩篇。

Phiên âm

Thúc đới hoàn kỵ mã,
Đông tây khước độ thuyền.
Lâm trung tài hữu địa,
Giáp ngoại tuyệt vô thiên.
Hư bạch cao nhân tĩnh,
Huyên ti tục luỵ khiên.
Tha hương duyệt trì mộ,
Bất cảm phế thi thiên.

Dịch nghĩa

Gói bó gọn để mà leo lên ngựa cưỡi,
Cả hai phía đông tây phải rời thuyền.
Trong rừng chỉ vừa có đất,
Ngoài kẽm truyệt nhiên không thấy trời.
Lòng trong trắng và trống rỗng, người hiền cảm thấy yên tĩnh,
Ồn ào và ti tiện bị thói đời ràng buộc.
Nơi quê người hài lòng lúc tuổi già,
Không dám dứt bỏ việc làm thơ.

Bản dịch của Phạm Doanh

Gói bó, ngựa lại leo,
Đông tây, thuyền phải bỏ.
Trong rừng đất chỉ vừa,
Ngoài kẽm trời không có.
Lặng lẽ người hiền yên,
Ràng buộc tục luỵ nhỏ.
Quê người tuổi già yên,
Thi ca chẳng dám bỏ.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Quy