08/05/2021 03:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng vãng chư xứ tuyên thiết các đội dân binh
奉往諸處宣設各隊民兵

Tác giả: Khiếu Năng Tĩnh - 叫能靜

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 14/04/2014 09:29

 

Nguyên tác

梅生此處問何時,
而有梅名自古來。
宣讚祖先功不小,
宜將心力保前開。
閨中婦女抱兒睡,
賊至難安是素懷。
況我男人無倔起,
守家報國望誰哉。

Phiên âm

Mai sinh thử xứ vấn hà thì,
Nhi hữu mai danh tự cổ lai.
Tuyên tán tổ tiên công bất tiểu,
Nghi tương tâm lực bảo tiền khai.
Khuê trung phụ nữ bão nhi thuỵ,
Tặc chí nan an thị tố hoài.
Huống ngã nam nhân vô quật khởi,
Thủ gia báo quốc vọng thuỳ tai.

Dịch nghĩa

Cây mai sinh ra ở đất này tự bao giờ
Mà lấy mai làm địa danh cũng đã lâu
Tuyên truyền rằng công lao mở mang của tổ tiên không phải nhỏ
Vậy phải đem hết tâm lực giữ gìn
Người đàn bà chốn khuê phòng bế con kia
Khi thấy giặc xông tới cũng còn chẳng yên tâm
Huống chi ta là đấng nam nhi còn chờ đợi ai mà không trỗi dậy
Giữ nghiệp nhà đền nợ nước

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Mai mọc nơi này tự thuở xưa
Thành tên danh địa đến bây giờ
Tiền nhân khai phá công không nhỏ
Phải biết chung nhau giữ cõi bờ
Phụ nữ bế con bên trái cửa
Cũng không để giặc nhảy vô nhà
Ta làm trai sống cùng sông núi
Còn đợi gì mà chẳng đứng ra
Nguyên chú: Tôi cùng Phạm Thận Duật đến Mai Sơn, hội nghị này gồm các quan đầu tỉnh từ Ninh Bình trở ra tổ chức tại Mai Sơn.

Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khiếu Năng Tĩnh » Phụng vãng chư xứ tuyên thiết các đội dân binh