04/07/2022 12:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vấn hà mô
問蝦蟆

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/11/2013 17:44

 

Nguyên tác

蝦蟆為民乎?
一聲起深莽。
爾鳴何遲遲?
昨者望甘雨。

Phiên âm

Hà mô vị dân hồ?
Nhất thanh khởi thâm mãng.
Nhĩ minh hà trì trì?
Tạc giả vọng cam vũ.

Dịch nghĩa

Ễnh ương vì dân ư?
Một tiếng nổi lên chỗ bụi rậm.
Mày kêu sao chậm dữ vậy?
Hôm qua (người ta đã) trông mưa đấy!

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Ễnh ương vì dân à?
Cất tiếng trong bụi xa.
Sao kêu chậm trễ thế?
Mong mưa từ hôm qua...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Vấn hà mô