23/06/2021 16:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc thuỷ các
宿水閣

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/02/2014 18:43

 

Nguyên tác

野客從來不解愁,
等閑乘月海西頭。
未知南陌誰家子,
夜半吹笙入水樓。

Phiên âm

Dã khách tòng lai bất giải sầu,
Đẳng nhàn thừa nguyệt hải tây đầu.
Vị tri nam mạch thuỳ gia tử,
Dạ bán xuy sinh nhập thuỷ lâu.

Dịch nghĩa

Từ khi kẻ quê này tới đây, nỗi buồn vẫn chưa nguôi,
Nhân lúc nhàn hạ đang ngắm trăng ở mé biển phía tây.
Không biết từ ngôi nhà của ai trên con đường phía nam,
Nửa đêm có tiếng sênh thổi, âm thanh vọng tới gác trọ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ tới đây nỗi sầu chưa giải
Mé biển tây nhàn dõi trăng suông
Nhà ai ở phía nam đường
Nửa đêm sênh thổi âm vương tới lầu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Túc thuỷ các