18/09/2021 02:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giải muộn kỳ 02
解悶其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2008 08:06

 

Nguyên tác

商胡離別下揚州,
憶上西陵故驛樓。
為問淮南米貴賤,
老夫乘興欲東流。

Phiên âm

Thương hồ ly biệt há Dương Châu,
Ức thượng Tây Lăng cố dịch lâu.
Vi vấn Hoài Nam mễ quý tiện,
Lão phu thừa hứng dục đông lưu.

Dịch nghĩa

Tính kế đi xa mới xuống vùng Dương Châu,
Nhớ lúc lên lầu quán dịch cũ ở Tây Lăng.
Vì hỏi thăm gạo đắt rẻ nơi Hoài Nam,
Ông già mới nhân hứng mà muốn sang vùng đông.

Bản dịch của Nhượng Tống

Khách buôn từ giã xuống Dương Châu
Trạm cũ Tây Lăng nhớ mái lầu
Nhắn hỏi Hoài Nam gạo đắt rẻ?
Sang đông lão muốn ở chơi lâu!
(Năm 767)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Giải muộn kỳ 02