01/10/2022 08:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng (II)

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/02/2007 17:25

 

Thế giới đông nên ngọc mấy tầng,
Chín châu cùng thấy một vầng trăng.
Làu làu bóng sáng tư mùa có,
Dằng dặc dáng thanh, một vết chăng[1].
Hồ thuở thuyền chơi, lòng Phạm Lãi[2],
Đài khi câu rủ, thú Nghiêm Lăng[3].
Trong kho vô tận, đòi dùng đủ,
Ây gió thừa ra cũng của hằng[4].
[1] Không.
[2] Khách ẩn cư, du nơi hồ đẹp ngày xưa.
[3] Ẩn sĩ đời Đông Hán, thích câu cá ở sông Đồng.
[4] Kho trời đất có trăng, gió... Gió thừa ra kia cũng là thứ thường hằng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Trăng (II)