22/09/2023 08:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Y vận ký Thành Đô Lý Hy Thuần đồn điền
依韻寄成都李希淳屯田

Tác giả: Thiệu Ung - 邵雍

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/07/2014 06:11

 

Nguyên tác

思君君未還,
君戀蜀中官。
白首雖知倦,
清衷宜自寬。
花時難得會,
蠶市易成歡。
莫嘆歸休晚,
生涯苦未完。

Phiên âm

Tư quân quân vị hoàn,
Quân luyến Thục trung quan.
Bạch thủ tuy tri quyện,
Thanh trung nghi tự khoan.
Hoa thì nan đắc hội,
Tàm thị[1] dị thành hoan.
Mạc thán quy hưu vãn,
Sinh nhai khổ vị hoàn.

Bản dịch của Trần Đông Hải

Nhớ ông ông chẳng trở về
Ông thích làm quan đất Thục
Bạc đầu tuy rằng mệt mỏi
Lòng sạch ông vẫn thung dung
Mùa hoa gặp nhau khó quá
Chợ tằm đông đúc ông vui
Đừng than về quê tuổi xế
Sinh nhai khổ chẳng thể lùi
[1] Tục cũ đất Thục, đến mùa xuân thường đem đồ bày bán, gồm có tằm, dụng cụ dệt vải cùng các loại hoa trái cây cảnh, thuốc chữa bệnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thiệu Ung » Y vận ký Thành Đô Lý Hy Thuần đồn điền