06/12/2021 10:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bình thi
萍詩

Tác giả: Mao Bá Ôn - 毛伯溫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi Vanachi vào 07/03/2009 12:44

 

Nguyên tác

隨田逐水冒秧鍼,
到處看來植不深。
空有根苗空有葉,
敢生枝節敢生心?
徒知聚處寧知散,
但識浮辰那識沉。
大抵中天風氣惡,
掃歸湖海便難尋。

Phiên âm

Tuỳ điền trục thuỷ mạo ương châm,
Đáo xứ khan lai thực bất thâm.
Không hữu căn miêu không hữu diệp,
Cảm sinh chi tiết cảm sinh tâm?
Đồ tri tụ xứ ninh tri tán,
Đãn thức phù thì ná thức trầm?
Đại để trung thiên phong khí ác,
Tảo quy hồ hải tiện nan tầm.

Bản dịch của Hoà thượng Trí Thủ

Dọc theo ruộng nước bám như châm,
Rể bám vào đâu cũng chẳng thêm.
Vờ có căn nguyên, vờ có lẽ,
Dám chi sạch tiết, dám chi tâm?
Tụ rồi đã chắc chi khi tán,
Nổi đó nào hay đến lúc chìm?
Gặp trận trời cho cơn gió lốc,
Quét tan hồ bể khó mà tìm.
Sau khi Mạc Đăng Dung tiếm ngôi nhà Lê ở nước ta, nhà Minh sai Mao Bá Ôn đem quân sang hỏi tội. Mao Bá Ôn dừng quân nơi cửa ải, đưa ra bài thơ này gửi quan quân nhà Mạc với ý ví người An Nam như những thân bèo không đoàn kết. Bài thơ này đã được trạng nguyên Giáp Hải của nước ta hoạ lại với lời lẽ cứng rắn (xem trong mục tác giả Giáp Hải).

Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám (quyển 1), Nam Ký thư quán xuất bản, 1929

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mao Bá Ôn » Bình thi