16/06/2021 21:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đắc bổ hàn lâm sung biên tập vận học hỉ nhi thành phú
得補翰林充編輯韻學喜而成賦

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/05/2014 17:26

 

Nguyên tác

暫別還來此,
居然一命榮。
書傳天祿富,
官想玉堂清。
得路瞻豪俊,
無才答聖明。
良霄秋月好,
待漏院中行。

Phiên âm

Tạm biệt hoàn lai thử,
Cư nhiên nhất mệnh vinh.
Thư truyền thiên lộc phú,
Quan tưởng ngọc đường thanh.
Đắc lộ chiêm hào tuấn,
Vô tài đáp thánh minh.
Lương tiêu thu nguyệt hảo,
Đãi lậu[1] viện trung hành.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Trở về, sau lúc tạm xa
Phải chăng cái số vinh hoa sẵn rồi?
Sách truyền: giàu bởi số trời
Giữ sao thanh bạch cuộc đời làm quan
Gặp thời, học bậc giỏi giang
Vô tài, ơn chúa đà mang, khó đền
Đêm thu mát đẹp Cung Thiềm
Giọt đồng nán đợi giờ lên Viện Hàn
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Chờ từng giọt nước đồng hồ, chỉ việc các quan đợi chầu buổi sáng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đắc bổ hàn lâm sung biên tập vận học hỉ nhi thành phú